Ugrađene funkcije u Excel-u

Programu Microsoft Excel pridodat je niz potprograma za složenija izračunavanja po određenim formulama koja se ne mogu jednostavno obaviti pomoću četiri osnovne računske radnje. Ti potprogrami nazivaju se ugrađene funkcije. Svaka ugrađena funkcija ima propisano ime. Funkcija se na izvršavanje poziva po imenu, a u zagradi se kao u matematici navode argumenti za čije vrednosti treba obaviti određeno izračunavanje. Najčešće korišćena funkcija je SUM za sabiranje dve ili više ćelija.

Na primer, ako želimo da saberemo sadržaj ćelija od A3 do E3 i da rezultat smestimo u ćeliju F3, onda u ćeliju F3 upisujemo =SUM(A3:E3) i pritisnemo taster ENTER.

Advertisements
Objavljeno u Microsoft Excel

Kopiranje formule u više ćelija u redu ili koloni

• Unesite formulu u prvu ćeliju (u redu ili koloni).
• Selektujte ćeliju, koja sadrži formulu.
• Postavite kursor miša na donji desni ugao selektovane ćelije (označen sa malim kvadratom) tako da kurzor promeni oblik u „+“.
• Pritisnite levi taster miša i zadržite ga pritisnutog, a zatim pomerite kurzor miša (na desno, levo, dole ili gore) tako da „prekrijete“ sve ćelije u koje želite da iskopirate formulu.
• NAPOMENA: Kada kopirate ćelije sa formulama koje sadrže oznake ćelija, reference na ćelije će se promeniti za broj redova ili ćelija koliko je nova lokacija pomerena u odnosu na originalnu.

Objavljeno u Microsoft Excel

Podešavanje pasusa

Podešavanja pasusa biramo tako što u meniju Format izaberemo opciju Paragraph.

WordParagraph

U polju Alignment podešavamo poravnanje teksta.

U polju Indentation podešavamo uvlačenje pasusa u odnosu na margine i to:

     Left – uvlačenje pasusa (u mm) u odnosu na levu marginu,

     Right – uvlačenje pasusa (u mm) u odnosu na desnu marginu.

U polju Spacing podešavamo rastojanje pasusa u odnosu na susedne pasuse i to:

     Before – rastojanje datog pasusa u odnosu na prethodni pasus,

     After – rastojanje datog pasusa u odnosu na naredni pasus.

U polju Line Spacing određujemo razmak između redova u okviru pasusa.

Dugme Tabs koristimo da postavimo brojnu vrednost tabulatora.

Objavljeno u Microsoft Word
Kategorije